ساختار سرمایه و عملکرد زیست محیطی ،حاکمیتی و اجتماعی شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

2 گروه حسابداری دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

چکیده

در سالهای اخیر سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکتها را مورد توجه قرارداده اند. ریسکهای مرتبط با مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی میتوانند بر فرآیندهای تجاری شارکت تاثیرگذار باشند، ریسک مالی را تشدید کنند و تهدیدی برای بقای شرکت محسوب گردند؛ از این رو، از سوی حسابرسان مورد توجه قرار میگیرند. در آمار استنباطی به آزمون فرضیه‌های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می‌شود. آزمون‌های مختلفی همچون کای اسکوئر، تی دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس و ... در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرضیه های این تحقیق عبارتند از: ساختار سرمایه بر عملکرد زیست‌محیطی، عملکرد حاکمیتی و عملکرد اجتماعی تأثیر دارد. که نتایج تحقیق تایید هر سه فرضیه را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها