هموارسازی سود و مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران

2 گروه حسابداری دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

چکیده

در دستاوردهای علمی جدید هموارسازی سود مدیریت سود نامیده میشود که شامل اقداماتی برای کاهش نوسان های سودهای گزارش شده حسابداری است . تغییر پذیری پیش بینی مدیران از دیدگاه سرمایه گذاری دارای ارزش اقتصادی است. از انگیزه های هموارسازی سود کاهش میزان خطای پیش بینی سود در دوره اتی در مقایسه با دوره جاری است.
به‌منظور تخمین مدل‌های این تحقیق جهت آزمون فرضیه‌ها، ابتدا مدل‌ها با استفاده از داده‌های سالانه (مقطعی) برای هر یک از سال‌های 1393 الی 1400 و 110 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. سپس داده‌های ترکیبی برای 8 سال و مجموع 880 شرکت آزمون می‌شوند. بنابراین می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که مدیریت حسابداری سود و مدیریت واقعی سود هیچ یک تابعی از دیگری نبوده و بصورت همزمان انجام می‌شوند
در نتیجه فرضیه دوم در سطح اطمینان 99 درصد این فرضیه تأیید می‌شود، به عبارتی نتیجه می‌گیریم که در شرکت‌های مورد مطالعه مدیریت سود اعمال شده است.

کلیدواژه‌ها