تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

2 گروه حسابداری دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

چکیده

امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش اعظم سرمایه شرکت را به خود اختصاص میدهد و به تبع مدیریت سرمایه در گردش یکی از وظایف مهم مدیر مالی شرکت است ونقش مهمی در دستیابی به اهداف، سیاستها و موفقیتهای شرکت دارد .بر این اساس در این مقاله به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت پرداختیم. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که طی سال‌های 1396 تا 1401 در بورس فعال بوده‌اند. تعداد کل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس طی این سال‌ها 636 شرکت می‌باشد. بدلیل حجم نمونه بالا و برای انتخاب حجم نمونه مناسب از روش غربالگری یا حذف سیستماتیک استفاده می‌شودبه منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش دو فرضیه تدوین شد. نتایج نشان داد مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت تاثبیر داشته (تأیید فرضیه اول پژوهش) و همچنین اندازه شرکت تاثیر معکوس بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت‌ها دارد (تأیید فرضیه دوم پژوهش).

کلیدواژه‌ها

موضوعات