تاثیر مخارج سرمایه ای شرکت بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

2 گروه حسابداری دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه برای رشد و شکوفایی اقتصاد و نظر به تاثیر منفی عدم شفافیت مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح سرمایه گذاری در این بازارها از یک سو و تاثیری که رقابت در بازار محصول میتواند بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی داشته باشد. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مخارج سرمایه ای بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی پرداختیم. انتظار میرود انجام این پژوهش خلاء و شکاف موجود در زمینه تاثیر مخارج سرمایه بر ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی را از بین برده و در توسعه ادبیات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار محصول کمک نموده و مشارکت علمی داشته باشد. همچنین انتظار میرود سرمایه گذاران سهام داران مدیران نهادهای قانون گذار و سایر استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مفید استفاده نمایند. به منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش دو فرضیه تدوین شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از اول سال 1396 تا انتهای سال 1401 می‌باشد. نمونه اتخابی 113شرکت می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد مخارج سرمایه‌ای تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین مخارج سرمایه و ارزش شرکت تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات