بررسی رابطه غیر خطی بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

2 گروه حسابداری دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

چکیده

امروزه دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری شده است.لذامفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم وگسترده یافته است.سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها،اطلاعات،علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم های سازمان متجلی می شود و نقش فزایندهای در خلق مزیت های رقابتی پایدار ایفا میکند. در این پژوهش از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت شناخت نمونه آماری استفاده شده است و با استفاده از آزمون‌های پارامتریک به بررسی و صحت و سقم فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در این تجزیه و تحلیل محقق داده‌های جمعیت‌شناختی جمع‌آوری‌شده از نمونه را با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل توصیفی مناسب بررسی کرده است.
نتایج آزمون فرضیه اول عنوان می‌کند که در سطح اطمینان 95 درصد با توجه به اینکه سطح معنی‌داری (000/0) کوچک‌تر از میزان خطاست، لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می‌شود
نتایج آزمون فرضیه دوم فوق عنوان می‌کند که در سطح اطمینان 95 درصد با توجه به اینکه سطح معنی‌داری (000/0) کوچک‌تر از میزان خطاست، لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می‌شود
نتایج آزمون فرضیه سوم عنوان می‌کند که در سطح اطمینان 95 درصد با توجه به اینکه سطح معنی‌داری (000/0) کوچک‌تر از میزان خطاست، لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می‌شود
نتایج آزمون فرضیه چهارم عنوان می‌کند که در سطح اطمینان 95 درصد با توجه به اینکه سطح معنی‌داری (000/0) کوچک‌تر از میزان خطاست، لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می‌شود

کلیدواژه‌ها