روابط مشتری و تأمین‌کننده و هزینه بدهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

2 دانشجوی حسابداری دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر در پی یافتن تأثیر روابط مشتری و تأمین‌کننده و هزینه بدهی در کارخانه قند شهرستان اقلید است. به‌منظور پاسخگویی به سؤال‌های پژوهش و نیز تحقق اهداف پژوهشی، پس از بررسی ادبیات پژوهش و یافتن ابعاد مختلف متغیرهای مدیریت زنجیره تأمین و نیز مدیریت ارتباط با مشتری، طرح پژوهش و روش پژوهش مشخص گردید و پس از تعاریف عملیاتی و ساختن پرسشنامه سنجش ابعاد متغیرهای مذکور 260 نفر از کارکنان بخش‌های مختلف کارخانه قند اقلید انتخاب شده و به آن‌ها پرسشنامه ارائه شد. با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (لیزرل) مدل‌های ساختاری مختلفی اجرا گردید تا اینکه بهترین مدل ساختاری از بین مدل‌های اجرا شده انتخاب گردید. پس از اجرای مدل، مدل نهایی پژوهش که شاخص‌های برازش بهتری نسبت به دیگر مدل‌ها داشت انتخاب شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد همه متغیرهای تشریح شده و ارتباطات مابین آن‌ها بصورت مستقیم است که با تقویت و بهینه‌شدن هر یک از آن‌ها متقابلا متغیر دیگر بهبود می‌‌یابد. بطور مثال با افزایش میزان اعتماد در مدیریت زنجیره تأمین، حفظ و مراقبت از مشتری بهبود پیدا می‌کند و همچنین بطور متقابل بهبود در مراقبت از مشتری منجر به افزایش اعتماد در مدیریت زنجیره تأمین و کاهش بدهی خواهد شد. بنابراین ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین و هزینه بدهی بصورت هم نیروزایی بر یکدیگر تأثیر گذاشته و یکدیگر را تقویت می‌کنند.
کلمات کلیدی : مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت ارتباط با مشتری، کارخانه قند اقلید، هزینه بدهی، مدل‌سازی معادلات ساختاری

کلیدواژه‌ها