کلیدواژه‌ها = سرمایه فکری
مطالعه رابطه مدیریت دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در بانک ها

دوره 5، شماره 77، اسفند 1401، صفحه 94-111

نرگس خوشنام؛ الهام شهبازی


تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و نوآوری شرکت

دوره 5، شماره 69، دی 1401، صفحه 17-36

امنه گرامی؛ صبیحه حمید؛ عاطفه غفوریان


بررسی رابطه غیر خطی بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت

دوره 5، شماره 68، دی 1401، صفحه 47-58

امنه گرامی؛ حسنیه کمساری؛ فیروزه ربیعی؛ معصومه سلمانی


تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صور ت های مالی

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 95-111

نوید شایگان نو؛ وحدت آقاجانی


بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان گلپایگانی شهر قم

دوره 2، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 16-31

عبداله خداوردویی؛ فیروز وفائی منش؛ فرزین خوشکار


بررسی دارایی نامشهود سرمایه فکری در تحقیقات داخلی

دوره 2، شماره 12، مهر 1398، صفحه 61-76

افروز نجفی؛ علی بیات


تاثیر سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 15-26

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ سید حسین نسل موسوی؛ مهرداد جباری