تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صور ت های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

قابلیت مقایسه صورت‌های مالی یکی از ویژگی‌های کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی تأکید می‌کند. صورت‌های مالی باید در برگیرنده اطلاعات مقایسه‌ای دوره قبل باشد. اطلاعات مقایسه‌ای باید تا جایی افشا گردند تا جهت درک صورت‌های مالی دوره جاری، مربوط تلقی شوند. قابلیت مقایسه صورت‌های مالی ویژگی است که به استفاده‌کنندگان در شناسایی و درک شباهت‌ها و تفاوت‌ها کمک می‌نماید. با توجه به گذار جوامع از عصر صنعت به عصر اطلاعات، اهمیت سرمایه‌های فکری در دنیای تجارت نیز رشد یافته است. سرمایه فکری تلاش برای استفاده مؤثر از دانش موجود و دارایی‌های نامشهود است. ازاین‌رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی تأثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1394 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 118 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی اول، متغیر سرمایه فیزیکی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد است که نشان‌دهنده رابطه معنادار با قابلیت مقایسه صورت های مالی است. و همچنین نتایج فرضیه فرعی دوم حاکی از آن است که متغیر سرمایه ساختاری با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد است که نشان‌دهنده رابطه معنادار قابلیت مقایسه صورت های مالی است. همچنین نتایج فرضیه فرعی سوم حاکی از آن است که متغیر سرمایه انسانی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد است که نشان‌دهنده رابطه معنادار قابلیت مقایسه صورت های مالی است.

کلیدواژه‌ها