بررسی دارایی نامشهود سرمایه فکری در تحقیقات داخلی

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها خصوصا سرمایه فکری آن‌ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. توجه به مقوله سرمایه فکری در زمینه‌های متعدد علم اقتصاد، حسابداری و مدیریت استراتژیک سریعاً رشد یافته است . در این پژوهش به بررسی مقالات چاپ شده در زمینه سرمایه فکری پرداخته و 276 مقاله منتشر شده در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها 105 مقاله چاپ شده از سال 1392 تا 1398 به عنوان نمونه جامعه آماری انتخاب گردید. مقالاتی برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند که دارای ویژگی‌های مشترکی نظیر جامعه آماری مشخص، روش‌های جمع آوری داده‌ها، مدل‌های آماری و رابطه بدست آمده از تاثیر متغیرها بودند. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار سرمایه فکری در مدارس، دانشگاه‌ها، شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دانش بنیان است. این تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه فکری سبب رشد مالی سازمان‌های مورد بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها