موضوعات = حسابرسی
تاثیر ویژگی‌های شرکت و حسابرس مستقل بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 285-298

محمد محمدی؛ زهرا احمدی پور؛ فاطمه احمدی پور


تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود

دوره 6، شماره 84، مهر 1402، صفحه 60-76

رسول یاری فرد؛ فاطمه طاهرپناه؛ وحید آرمانی فرد


نقش دیوان محاسبات کشور در فرآیند حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل

دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 47-68

سارا فتاحی؛ سارا السادات پارسامقدم؛ آزاده کهزادی طهنه