عوامل مؤثر بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های حسابرسی در خصوص مفهوم سطح اهمیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه فنی حرفه ای دختران کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 مدرس گروه حسابداری، دانشگاه فنی حرفه ای دختران کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های حسابرسی در خصوص مفهوم سطح اهمیت می‌پردازد.این پژوهش از نوع پیمایشی است و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامعلوم، تعداد ۳۸۴ نفر تعیین گردید که در نهایت تعداد ۱۶۴ پرسشنامه از حسابرسان و تعداد ۱۵۸ عدد از استفاده‌کنندگان جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون لون و تی دو نمونه مستقل تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین دو گروه، شکاف انتظارات در مورد مفهوم سطح اهمیت حسابرسی وجود داشته و هر دو گروه حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌ها معتقدند که عواملی مانند وجود دستورالعمل و رهنمود کمی برای تعیین سطح اهمیت، افشای سطح اهمیت در گزارش‌های حسابرسی و آموزش بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌ها در خصوص مفهوم سطح اهمیت، تأثیرگذار است. تاکنون به‌طور مشخص در حوزه تفاوت انتظارات حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌ها در حوزه سطح اهمیت و عوامل مؤثر بر آن، پژوهش داخلی انجام نشده است، لذا می‌توان این مسئله را دال بر نوآوری موضوع و کاربردی بودن نتایج آن در سطح گسترده دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات