نویسنده = زینب زحمت کش
بررسی روابط فیمابین سوادمالی، تهدیدات مالی و رفاه مالی و فردی

دوره 6، شماره 87، دی 1402، صفحه 219-236

زهرا رضائی ده آبادی؛ سهیلا شهرستانی؛ زینب زحمت کش


چگونگی تأثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی (کنترل داخلی و حسابداری) و اطلاعات غیرمالی بر موفقیت شرکت

دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 163-179

فاطمه قزلباش؛ مرتضی محمودی میمند؛ زینب زحمت کش


بررسی تأثیر جامعه پذیری مالی بر پیامدهای مالی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد)

دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 180-201

مژگان رنجبر؛ زینب زحمت کش؛ سهیلا شهرستانی


بررسی روابط بین حسابداری ذهنی ، خودکارآمدی ، نگرش و رفتار مالی

دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 230-250

هادی زارع میرک آباد؛ سهیلا شهرستانی؛ زینب زحمت کش


بررسی تأثیرگزارشگری مالی اینترنتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 284-300

شیرین فلاحتی؛ زینب زحمتکش؛ محمود معین الدین


بررسی تأثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها

دوره 6، شماره 81، تیر 1402، صفحه 169-194

محمد زارع بیدکی؛ زینب زحمتکش؛ سهیلا شهرستانی


بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سطح افشا گزارشگری پایداری شرکت‌ها

دوره 5، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 112-129

زینب زحمت کش؛ سهیلا شهرستانی؛ لیلا وحیدی مقدم