بررسی تأثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، جزء پژوهش های کاربردی می باشد و از نظر شیوة جمع آوری داده‌‌ها در گروه‌بندی پژوهش‌های پس‌رویدادی است که جهت آزمون فرضیه ها از شیوه همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق مدل لجستیک، استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق، کلیة شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغایت انتهای سال ۱۴۰۰ می باشد و نمونة مورد بررسی تحقیق، شامل ۱۰۸ شرکت که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، انتخاب گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران بر صدور گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت تأثیر معنادار دارد و توانایی مدیریت بر صدور گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت تأثیر معنادار دارد. همچنین توانایی مدیریت بر رابطة بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و صدور گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت تأثیر معنادار ندارد، اما اعتماد به نفس بیش از حد مدیران بر چرخش حسابرس تأثیر معنادار دارد. از دیگر نتایج پژوهش آن است که توانایی مدیریت بر چرخش حسابرس تأثیر معنادار دارد و توانایی مدیریت بر رابطة بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و چرخش حسابرس تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات