دوره و شماره: دوره 1، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 1-100 
رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها

صفحه 63-72

فرزین رضایی؛ مریم مرادی؛ صالح عیسی وند؛ لیلا مرادی


مبانی راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی

صفحه 88-97

فاطمه صراف؛ جواد درخشان؛ سید محمدرضا بنی‌فاطمی کاشی