تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، مرکز رامهرمز، ایران

2 مربی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، شوشتر، ایران

3 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، امیدیه، ایران

چکیده

با توجه به اینکه ارتباطات سیاسی، تصمیمات و نتایج شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می دهد توجه قابل ملاحظه‌ای در ادبیات پژوهشی به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر تاخیر عادی و غیر عادی در ارائه گزارش حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به منظور تخمین مدل پژوهش از آزمون اف لیمر برای سال های 1389 الی 1395 و بر اساس داده های ترکیبی، برای 7 سال در مجموع 150 شرکت (1050 سال شرکت) آزمون شدند. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها توسط نرم‌افزار آماری ایویوز و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تلفیقی و در سطوح معناداری 5 درصد انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش های حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و ارتباطات سیاسی منجر به افزایش تأخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می شود.

کلیدواژه‌ها