موضوعات = مدیریت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض

دوره 3، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 32-54

نجمه حاجیان؛ الهه بیات؛ رضا حبیبی