چشم انداز حسابداری و مدیریت (JAMV) - اهداف و چشم انداز