چشم انداز حسابداری و مدیریت (JAMV) - واژه نامه اختصاصی