چشم انداز حسابداری و مدیریت (JAMV) - بانک ها و نمایه نامه ها