چشم انداز حسابداری و مدیریت (JAMV) - فرایند پذیرش مقالات