بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابازاده، مریم [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • بیات، علی [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
 • بایگان، نگار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور واحد بین الملل قشم
 • بایگان، نگار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، مرکز بین الملل قشم
 • بختیاری، مهدی [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر، ایران
 • بخردی نسب، وحید [1] دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.
 • برادران حسن زاده، رسول [1] دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • برزگر، قدرت اله [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه مازندران
 • برنا، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • برندک، سجاد [1] دانش آموخته گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران
 • برندک، سجاد [2] گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بنی‌فاطمی کاشی، سید محمدرضا [1] دکترای مدیریت کسب و کار (DBA)، حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 • بهشور، اسحاق [2] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی و حسابرس ارشد اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه
 • بهلولی، نادر [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران،

پ

 • پاک مرام، عسگر [2] دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • پیفه، احمد [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • پناهی، داود [1] مربی گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • پناهی، داود [1] مربی گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • پورفرهاد، محمدرضا [1] کارشناس ارشد حسابداری. موسسه آموزش عالی اسوه معاصر، ایران.
 • پیوسته، سمیه [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذوالفقاری، مهدی [1] هیئت علمی گروه حسابداری، واحد صومعه سرا، دانشگاه آزاد اسلامی، صومعه سرا، ایران

ر

ز

 • زارعی، توران [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان، گروه حسابداری، گرمسار، ایران.
 • زارع پور، سینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی دانشوران، تبریز، ایران
 • زاهدی، نرگس [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی علامه قزوینی، قزوین، ایران
 • زبردست، مهدی [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • زینالی، اکبر [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • زینالی، علیرضا [4] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
 • زندی، رضا [1] مدرس گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار، ایران.
 • زنگنه، سمیه [2] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور استان فارس، مرکز اوز

س

ش

 • شادابی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی نوین، اردبیل، ایران
 • شاه ولی زاده، عادل [1] مربی گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • شیخی گرجان، مینا [2] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.
 • شیخی گرجان، مینا [1] عضو هیات علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران.
 • شیخی گرجان، مینا [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.
 • شیرازی دهخوارقانی، مجید [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر، ایران
 • شریفی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فردوس، فردوس، ایران.
 • شفیعی، سارا [1] عضو هیات علمی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار، ایران.
 • شفیعی، سارا [1] عضو هیات علمی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار، سمنان، ایران.
 • شکری کیانی، مسعود [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه و حسابرس ارشد اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه
 • شمشیری پورمنفرد، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان، گروه حسابداری، گرمسار، ایران.
 • شهبازبگیان، امیر [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده صنعت نفت تهران
 • شهریاری، سعید [1] عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی کار، گروه مهندسی صنایع، ایران
 • شهری مجارشین، علی اکبر [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ص

 • صالحی، اله کرم [2] استادیار گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران
 • صالحی، اله کرم [1] استادیار گروه حسابداری، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران
 • صالحی ساعی، فرهنگ [1] کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • صائب نیا، سمیه [1] گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی نوین، ایران، اردبیل
 • صراف، فاطمه [2] استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صفر پور، مریم [1] گروه حسابداری موسسه آموزش عالی ناصر خسرو
 • صفر پور، مریم [1] مدرس گروه حسابداری موسسه ناصر خسرو ساوه

ط

ع

 • عبدی، سهراب [1] دانش آموختة دورة کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه.
 • عرب، لیلا [1] کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، ایران
 • عزیززاده، طاهره [1] عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران
 • عیسی وند، صالح [1] کارشناسی ارشد حسابداری حسابداری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • عشوری خطیبی، نگین [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد صومعه سرا، دانشگاه آزاد اسلامی، صومعه سرا، ایران
 • عظیمی، احمد [1] دپارتمان حسابداری - دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه - دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی -ایران
 • علی پور، رامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی نوین، اردبیل، ایران.
 • علیپور، سعید [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران
 • علی فتاحی، ناهید [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • عمادالدینی، امیر [1] دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران (
 • عینی، آرش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی نوین، ایران، اردبیل
 • عینی، آرش [1] کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی نوین ایران اردبیل
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران
 • عنبری، حمزه [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، اصفهان، ایران

غ

 • غضنفری، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
 • غفوریان شاگردی، امیر [1] گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • غفوریان شاگردی، محمد سجاد [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک،دانشکده حسابداری و مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

ف

ق

 • قادری، بهمن [1] دانش آموختة دورة کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه.
 • قادری، بهمن [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه.
 • قاسمی، سعید [1] کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد طبس، خراسان جنوبی، ایران
 • قاضی نژاد، سعید [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش، کیش، ایران.
 • قامت افزار، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
 • قدس مفیدی، سیداقبال [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر، ایران
 • قدیم پور، جواد [1] استادیار گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • قدیم پور، جواد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • قیصری، طاهر [1] مربی گروه حسابداری، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران
 • قلیزاده، مرضیه [1] عضو انجمن حسابداری ایران
 • قنبری، یوسف [1] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • قوسی، زیبا [2] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

ک

 • کارگر، حامد [2] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور استان فارس، مرکز اوز
 • کارگر، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور استان فارس، مرکز اوز
 • کارگر، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران
 • کاکویی، مهتا [1] دانشجوی دکتری و مدرس گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • کاویانی، میثم [1] دکتری مدیریت مالی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
 • کرمی، صبا [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علم و فن آوری شمس- تبریز، ایران
 • کریمی، محمود [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی هاتف، زاهدان
 • کریمی حصاری، فرشاد [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کفعمی، مهدی [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه.
 • کلانتری فر، پریسا [1] کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

گ

م

 • مجرد علایی، محسن [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی (گرایش مالی)، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • محرابی زاده، مهدی [1] حسابرس
 • محسنی، عبدالرضا [1] استادیار گروه حسابداری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
 • محمدی، علی [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران.
 • محمدی، فروزان [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران،
 • محمدی، فروزان [1] کارشناسی ارشد حسابداری،موسسه آموزش عالی حکیم طوس،مشهد،ایران
 • محمدی، محمد [3] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، اصفهان، ایران
 • محمدی، محمد [1] دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد واحد مبارکه .اصفهان و استاد دانشگاه
 • محمدی، نبی الله [1] گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • محمدپناه، لیلا [2] کارشناسی ارشد حسابداری.گروه حسابداری .دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب، تهران، ایران
 • محمدپور، قاسم [1] کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران
 • محمد موسائی، جابر [1] استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، امیدیه، ایران
 • مختاری، باقر [1] کارشناس مالی شرکت توزیع نیروی برق تبریز
 • مختاری، حسین [4] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران
 • مدبری، مریم [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران
 • مرادی، لیلا [2] کارشناسی حسابداری، دانشکده فنی حرفه ای دکتر شریعتی، تهران، ایران
 • مرادی، مجید [1] عضو هیات علمی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه
 • مرادی، مجید [2] گروه حسابداری موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه
 • مرادی، محمد [1] مربی گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران
 • مرادی، مریم [2] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • میرزایی مهر، غلامرضا [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی، پردیس دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • میرطاهری، علی [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مظاهری، مرضیه [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، اصفهان، ایران
 • ملکی اسکویی، ملک تاج [1] گروه حسابداری کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
 • منتظری، زینب [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحدلاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • منصورفر، غلامرضا [1] دانشیار مالی، گروه حسابداری، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ارومیه
 • مهرآور، مهدی [1] مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مهرآور، مهدی [1] مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
 • مهربان پور، محمدرضا [1] استادیار حسابداری دانشگاه تهران
 • مهنانی، اکرم [1] کارشناسی ارشد گروه حسابداری، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران

ن

و

ه

 • هادیان قهفرخی، سعید [1] استاد مدعو موسسه آموزش عالی نور هدایت، شهرکرد، ایران
 • همتی، حسن [2] استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی پرندک
 • همت جوی، فرزاد [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی هاتف، زاهدان
 • همدانلو، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بستان آباد، بستان آباد، ایران
 • همدم، هادی [1] مربی گروه حسابداری، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

ی

 • یاسمن مایان، رسول [1] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • یوسفی اورو، فریبا [1] کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد، اصفهان، ایران