بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیمی رومنجان، مجتبی [1] عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فردوس، فردوس، ایران.
 • ابراهیمی رومنجان، مجتبی [1] معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
 • احمدپور، جعفر [1] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران.
 • احمدزاده، حامد [1] استادیار گروه آمار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • احمدزاده لایق، نرگس [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
 • احمدی، فرشته [2] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • احمدیان، داما [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بیمه، گروه کارآفرینی دانشکده فنی ولیعصر (عج)، تهران، ایران
 • احمدی عبدآباد، محمد [1] کارشناسی ارشد حسابرسی، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.
 • اره کش سلماسی، محمد [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • اسدیان اوغانی، اصغر [1] دکتری حسابداری و عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران
 • اسدی فر، احد [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران.
 • اصولی، بهبود [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران.
 • افسای، اکرم [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • افشاری، رقیه [1] گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی نوین، اردبیل، ایران
 • افشاری، رقیه [1] مربی گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی نوین، اردبیل، ایران.
 • افضل نیا، سیدحسن [10] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مالی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران
 • اکبرپور، سعید [1] دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، پردیس ارس دانشگاه تبریز.
 • اکبرپور، سعید [3] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.
 • اکبرخانی، محمدعلی [4] مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • امینی، مهوش [1] کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر، ایران،
 • امینی، مهوش [1] کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر، ایران،
 • اندرواژ، لیلا [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.
 • ایروانی قلعه سرخ، فهیمه [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • ایزد بخش، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد بهشهر
 • ایمانی، سامان [1] کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران

ب

 • بابازاده، مریم [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • باسطی راد، محمد رضا [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.
 • بایگان، نگار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور واحد بین الملل قشم
 • بایگان، نگار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، مرکز بین الملل قشم
 • بختیاری، مهدی [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر، ایران
 • بخردی نسب، وحید [1] دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.
 • برادران حسن زاده، رسول [1] دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • برزگر، قدرت اله [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه مازندران
 • برنا، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • برندک، سجاد [2] دانش آموخته گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران
 • برندک، سجاد [3] گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران
 • برندک، سجاد [1] گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • بستانی، طاهره [1] کار شناسی ارشد مدیریت دولتی- رفتار سازمانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
 • بستانی، طاهره [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- رفتار سازمانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • بشکوه، مهدی [1] استادیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • بنی‌فاطمی کاشی، سید محمدرضا [1] دکترای مدیریت کسب و کار (DBA)، حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 • بهشور، اسحاق [2] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی و حسابرس ارشد اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه
 • به گزین، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی نوین، اردبیل، ایران.
 • بهلولی، نادر [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران،
 • بهمنی فریز، نازنین [1] کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران.
 • بیات، علی [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
 • بی زوال، حسین [1] کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.
 • بی زوال، حسین [1] کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.
 • بیگلر، کیومرث [1] استادیار حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • بیگلر، کیومرث [1] استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی کار قزوین، قزوین، ایران.

پ

 • پاک مرام، عسگر [2] دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • پاک مرام، عسگر [1] دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.
 • پرویزلو، ناصر [1] مدرس دانشگاه، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی تلاش ارقام (حسابداران رسمی).
 • پناهی، داود [1] مربی گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • پناهی، داود [1] مربی گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • پوراسد نداف، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی‌ ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.
 • پورفرهاد، محمدرضا [1] کارشناس ارشد حسابداری. موسسه آموزش عالی اسوه معاصر، ایران.
 • پورمحمد باروق، علی [3] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران.
 • پیفه، احمد [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • پیوسته، سمیه [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

ت

 • تاریوردی، ناصر [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علم و فن آوری شمس- تبریز، ایران.
 • تامرادی، علی [1] مدرس گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، مرکز رامهرمز، ایران
 • تامرادی، علی [1] مدرس گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور واحد رامهرمز، رامهرمز، ایران
 • تصدّی کاری، محمّدجواد [1] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • تقوی، سیده زهرا [1] دانشجوی کارشناسی‌ ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.
 • تقی پوریانی گیلانی، یوسف [1] استادیار گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
 • تلخابی، فاطمه [1] عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران
 • تورنگ، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.
 • توکلی معظم، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار، سمنان، ایران.
 • تیرآبادی، پیمان [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران
 • تیرآبادی، علی [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، موسسه آموزش عالی میزان، تبریز، ایران

ج

 • جامی، مجید [1] دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی هاتف، زاهدان
 • جامی، مجید [1] دکتری حسابداری، موسسه آموزش عالی هاتف، سیستان و بلوچستان، زاهدان
 • جاویدی دیزج، اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی نوین، اردبیل،
 • جباری، مهرداد [1] دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران
 • جباری خامنه ای، حسین [1] دانشیار، دانشکده ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جدی، سید رحمان [1] کارشناسی ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران
 • جعفرزاده بی شک، محمد صادق [3] دکترای حسابداری، گروه حسابداری، استادیار موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران
 • جعفرزاده بی شک، محمد صادق [3] دکترای حسابداری، گروه حسابداری، استادیار موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران.
 • جعفری، سیده محبوبه [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
 • جعفری، سیده محبوبه [1] مدرس گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان، گرمسار، ایران.
 • جمالی، بهزاد [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی نوین- اردبیل، ایران
 • جمشیدی، ندا [2] دانش آموخته حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جهانشیری، رضا [1] کارشناسی ارشد حسابداری- حسابرسی، دانشکده حسابداری و مدیریت، گروه حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • جوادی نیا، امیر [1] دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، ایران.
 • جوادی نیا، امیر [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی علامه امینی، بهنمیر، ایران.
 • جویایی، رباب [1] دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علمی کاربردی مدیریت بازرگانی، تبریز، ایران.

چ

ح

 • حاتمیان، وحید [2] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • حاجی علیزاده، معصومه [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)
 • حاصل دوست، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.
 • حبیب زاده، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، موسسه آموزش عالی الغدیر، تبریز، ایران.
 • حسن بگلو، مهدی [1] دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، پردیس ارس دانشگاه تبریز.
 • حسن زاده، محمد [1] دکتری اقتصاد، گروه حسابداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،
 • حسنی، اصغر [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اسکو، دانشگاه آزاد اسلامی، اسکو، ایران
 • حسنی، عادله [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری- حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.
 • حسین پور سنبلی، علیرضا [1] استاد گروه مدیریت، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • حسینی، سید رسول [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • حسینی، سید سعید [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران.
 • حسینی، سید مهدی [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی هاتف، زاهدان، ایران
 • حسینی، سیده مریم [1] دانشجوی کارشناسی ‌ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.
 • حسینی، سیده منصوره [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری- حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.
 • حسینی، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه
 • حسینی چاوشی، سید جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
 • حقگو مهرداد، ناهید [1] واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • حموله علی پور، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران
 • حمیدی، ناصر [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
 • حیدری، امین [1] کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.
 • حیدری، یاسر [1] کارشناس ارشد حسابرسی، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران
 • حیدری، یاسر [1] کارشناس ارشد حسابرسی، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.
 • حیدری نسب، سمانه [1] کارشناسی‌ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی هرمزان، بیرجند، ایران.

خ

د

 • دادفر، ابراهیم [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد مشگین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مشگین شهر، ایران.
 • دانشور، هادی [1] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • داودی، معصومه [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • دباغچی، سجاد [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علم و فن‌آوری شمس- تبریز، ایران.
 • درخشان، جواد [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک.
 • درخشان، جواد [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ایران.
 • درخشان، جواد [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک
 • درخشان مهر، آرش [4] دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ممقان، ممقان، ایران
 • درخوش، پریسا [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران. (نویسنده مسئول)
 • درزی رامندی، امیر [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر، ایران
 • دستگیر، محسن [1] استاد حسابداری، موسسه آموزش عالی هشت بهشت، اصفهان، ایران.
 • دلیریان، فریبا [1] دانشجوی کارشناسی ‌ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

ذ

ر

 • راحلی، رویا [1] کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • رحمانی، سیده مهلا [1] کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • رحمانی نوجه ده، حسین [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بستان آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، بستان آباد، ایران.
 • رحیمی، محسن [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی نور هدایت، شهرکرد، ایران
 • رزمی، حمید [1] استادیار- عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر
 • رستمی نیا، رضا [1] مربی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، شوشتر، ایران
 • رشیدی، فریده [1] کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران
 • رضایی، ابراهیم [1] کارشناسی حقوق، مرکز آموزش علمی کاربردی میاندوآب، ایران.
 • رضایی، فرزین [2] دانشیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • رضوانی، فریبا [1] مربی گروه حسابداری، دانشکده فنی فاطمه (س)، دانشگاه فنی وحرفه ای، اردبیل، ایران
 • رضوانی، فریبا [1] مربی گروه حسابداری، دانشگاه فنی وحرفه ای، اردبیل ایران
 • رمضانی، آرزو [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی نور هدایت، شهرکرد، ایران
 • ره نورد، راضیه [1] کارشناسی ارشد، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
 • روخ چکار، حسین [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ز

 • زارع پور، سینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی دانشوران، تبریز، ایران
 • زارعی، توران [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان، گروه حسابداری، گرمسار، ایران.
 • زاهدی، نرگس [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی علامه قزوینی، قزوین، ایران
 • زبردست، مهدی [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • زندی، رضا [1] مدرس گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار، ایران.
 • زنگنه، سمیه [2] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور استان فارس، مرکز اوز
 • زینالی، اکبر [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • زینالی، علیرضا [4] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

س

 • سادات غفاری، منصوره [6] حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
 • سبحانیان، علیرضا [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر، ایران
 • سعادت اگاه، فروه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه اموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
 • سعادتی، سیروس [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • سعیدی، پرویز [1] دانشیار گروه مدیریت، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران
 • سقائی، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
 • سقایی، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
 • سلامی دهخوارقانی، محسن [1] مدرس گروه حسابداری، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر، ایران
 • سلجوقی، محمدجواد [1] استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • سلیمانپور، صدیقه [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک
 • سلیمانی، سمیرا [1] گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
 • سلیمی، یوسف [1] کارشناسی ارشد حسابداری، شرکت توزیع نیروی برق تبریز
 • سمایی، مرجان [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی اسوه معاصر، تبریز، ایران.
 • سهرابی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.
 • سیدنقوی، میرعلی [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.
 • سیدی، سید محدثه [1] کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.
 • سیفی کمار سفلی، اصغر [1] کارشناس ارشد حسابداری، اداره کل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی.

ش

 • شادابی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی نوین، اردبیل، ایران
 • شاه ولی زاده، عادل [1] مربی گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • شریفی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فردوس، فردوس، ایران.
 • شفیعی، سارا [1] عضو هیات علمی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار، ایران.
 • شفیعی، سارا [1] عضو هیات علمی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار، سمنان، ایران.
 • شکری کیانی، مسعود [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه و حسابرس ارشد اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه
 • شمس، امیر [1] گروه حسابداری، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، ایران
 • شمشیری پورمنفرد، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان، گروه حسابداری، گرمسار، ایران.
 • شهبازبگیان، امیر [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده صنعت نفت تهران
 • شهریاری، سعید [1] عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی کار، گروه مهندسی صنایع، ایران
 • شهری مجارشین، علی اکبر [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شهنوازی، عابده [3] کارشناسی‌ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی هرمزان، بیرجند، ایران.
 • شیخی گرجان، مینا [2] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.
 • شیخی گرجان، مینا [1] عضو هیات علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران.
 • شیخی گرجان، مینا [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.
 • شیخی گرجان، مینا [1] عضو هیات علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران.
 • شیرازی دهخوارقانی، مجید [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر، ایران

ص

 • صائب نیا، سمیه [2] گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی نوین، ایران، اردبیل
 • صالحی، اله کرم [1] استادیار گروه حسابداری، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران
 • صالحی، اله کرم [2] استادیار گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران
 • صالحی ساعی، فرهنگ [1] کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • صراف، فاطمه [2] استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صفر پور، مریم [1] گروه حسابداری موسسه آموزش عالی ناصر خسرو
 • صفر پور، مریم [1] مدرس گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه.

ط

 • طالاری، شهلا [1] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد مبارکه،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان
 • طالب زاده آوان، رویا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه.
 • طالبی، الهه [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، مرکز عسلویه
 • طالبی، بهمن [1] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • طالبی، بهمن [1] دانشجویی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، ایران

ع

 • عباسی، حورالعین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ، ساوه ، ایران
 • عبدی، سهراب [1] دانش آموختة دورة کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه.
 • عرب، لیلا [1] کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، ایران
 • عرب زاده، سیامک [1] کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران، سرپرست ارشد موسسه حسابرسی تلاش ارقام (حسابداران رسمی).
 • عزیززاده، طاهره [1] عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران
 • عزیز محمدی، زهرا [1] مربی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.
 • عشوری خطیبی، نگین [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد صومعه سرا، دانشگاه آزاد اسلامی، صومعه سرا، ایران
 • عظیمی، احمد [1] دپارتمان حسابداری - دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه - دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی -ایران
 • علاجی، معصومه [1] کارشناسی ارشد حسابداری
 • علی پور، رامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی نوین، اردبیل، ایران.
 • علیپور، سعید [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران
 • علیپور، سعید [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران.
 • علی فتاحی، ناهید [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • عمادالدینی، امیر [1] دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران (
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم [2] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.
 • عنبری، حمزه [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، اصفهان، ایران
 • عیسی وند، صالح [1] کارشناسی ارشد حسابداری حسابداری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • عینی، آرش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی نوین، ایران، اردبیل
 • عینی، آرش [1] کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی نوین ایران اردبیل

غ

 • غضنفری، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
 • غفوریان شاگردی، امیر [2] گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • غفوریان شاگردی، محمد سجاد [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک،دانشکده حسابداری و مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

ف

ق

 • قادری، بهمن [1] دانش آموختة دورة کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه.
 • قادری، بهمن [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه.
 • قاسمی، سعید [1] کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد طبس، خراسان جنوبی، ایران
 • قاسمی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.
 • قاسمی زاده سراب، حسین [1] کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.
 • قاضی نژاد، سعید [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش، کیش، ایران.
 • قامت افزار، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
 • قدس مفیدی، سیداقبال [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر، ایران
 • قدیم پور، جواد [1] استادیار گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • قدیم پور، جواد [1] استادیار گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • قربانحسینی، مسعود [1] استادیار گروه حسابداری، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • قربانحسینی، مسعود [1] استادیار گروه حسابداری، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
 • قربانی صمد، روح الله [1] دانشجوی حسابداری، دانشگاه جامع علمی کاربردی.
 • قشقایی، علی [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه دانش البرز، قزوین، ایران.
 • قلی پور پاشا، مهدی [1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد علوم و تحقیقات گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
 • قلیزاده، مرضیه [1] عضو انجمن حسابداری ایران
 • قنبری، یوسف [1] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • قوسی، زیبا [2] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • قیصری، طاهر [1] مربی گروه حسابداری، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

ک

 • کارگر، حامد [2] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور استان فارس، مرکز اوز
 • کارگر، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور استان فارس، مرکز اوز
 • کارگر، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران
 • کاظمی منش، آذین [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی هشت بهشت، اصفهان، ایران.
 • کاکویی، مهتا [1] دانشجوی دکتری و مدرس گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • کاوه بیرجندی، رامبد [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران.
 • کاویانی، میثم [1] دکتری مدیریت مالی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
 • کرمی، صبا [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علم و فن آوری شمس- تبریز، ایران
 • کریمی، فرشته [1] گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی نوین، اردبیل، ایران.
 • کریمی، محمود [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی هاتف، زاهدان
 • کریمی حصاری، فرشاد [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کشتگر، الهام [1] کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.
 • کفعمی، مهدی [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه.
 • کلانتری فر، پریسا [1] کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)
 • کناری زاده، ایمان [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.
 • کهزادی طهنه، آزاده [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران.

گ

م

ن

و

ه

 • هادیان قهفرخی، سعید [1] استاد مدعو موسسه آموزش عالی نور هدایت، شهرکرد، ایران
 • همت جوی، فرزاد [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی هاتف، زاهدان
 • همتی، حسن [2] استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی پرندک
 • همدانلو، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بستان آباد، بستان آباد، ایران
 • همدم، هادی [1] مربی گروه حسابداری، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران
 • هوایی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ‌ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.
 • هوشمند، احمد [1] مدیرگروه حسابداری و مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.
 • هوشمند نعمت آبادی، احمد [1] موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران

ی

 • یاسمن مایان، رسول [1] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • یزدانی، شهره [1] استادیار گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.
 • یوسف پور، شکیبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.
 • یوسف پور، فاطمه [2] مربی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.
 • یوسفوند، داود [1] استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، پرندک، ایران.
 • یوسفی اورو، فریبا [1] کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد، اصفهان، ایران