کلیدواژه‌ها = اندازه شرکت
تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت

دوره 6، شماره 81، تیر 1402، صفحه 227-238

امنه گرامی؛ زهرا حیدری نیک؛ غزل قرخلوی نادری؛ مهتاب عزیزی بابا احمدی


بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس

دوره 5، شماره 64، مهر 1401، صفحه 15-26

اسحاق سالمی


عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی

دوره 4، شماره 47، آبان 1400، صفحه 1-16

حسن جاوید تیکمه داش؛ حسین رحمانی نوجه ده؛ فیروزه زرین ساز سرخابی


ارزیابی تأثیر خطر سقوط قیمت سهام بر قدرت مدیر عامل با تأکید بر اندازه شرکت

دوره 4، شماره 44، شهریور 1400، صفحه 48-63

سودا نجارپور حسنی؛ علی اکبر نونهال نهر


رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس

دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 14-28

حسن مطرانلویی؛ منصوره سادات غفاری