تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی نوین، اردبیل، ایران.

2 عضو هیات علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

3 مربی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

با توجه به وجود مزایای مالیاتی، هزینه‌های درماندگی مالی و ورشکستگی، نظریه نمایندگی و سایر مزایا و هزینه‌ها، ساختار سرمایه شرکت بر روی ارزش آن اثرگذار خواهد بود.. ضمناً اندازه شرکت بر بسیاری از جنبه‌های عملیاتی واحد تجاری مؤثر می‌باشد.هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و داده‌های آن کمی و ازنظر روش گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی همبستگی است و در زمره تحقیقات اثباتی حسابداری می‌باشد . انجام این تحقیق در چهارچوب استدلال استقرایی صورت گرفت، و همچنین از نوع زمان اجرا پس رویدادی(اطلاعات گذشته ) می‌باشد.بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین نسبت بدهی بلندمدت و ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت و ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. اندازه شرکت بر رابطه بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی‌داری ندارد. اندازه شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی‌های بلندمدت و ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی‌داری دارد. اندازه شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت و ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی‌داری دارد.می‌توان نتیجه گرفت که به‌جز فرضیه چهارم، تمامی فرضیه‌های در سطح اطمینان 95% موردپذیرش قرارگرفته است . فرضیه چهارم نیز در سطح اطمینان 95% بر عدم وجود رابطه معناداری بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها