تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی هرمزان، بیرجند، ایران.

چکیده

حسابرسی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می‌شود که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. برای رسیدن به اهداف مالی‌ کنترل‌های‌ داخلی، نقش حسابرسی و کیفیت آن اساسی خواهد بود هدف از پژوهش حاضر برسی تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بنابراین تحقیق از لحاظ طبقه‌بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر‌اساس ماهیت و روش، از نوع همبستگی علی پس از وقوع است. در پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار استتا و اکسل پرداخته شده است. جامعه پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که کل طبقات شرکت‌های بورس 37 طبقه و تعداد نمونه مورد بررسی 135 شرکت فعال در بورس می‌باشد. قلمرو زمانی تحقیق شامل شرکت‌هایی که از سال 1392 الی 1396 در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته‌اند می‌باشد. مهم‌ترین یافته‌های تحقیق نشان داد که، عملکرد حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. اندازه کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر ندارد. استقلال کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها