دوره و شماره: دوره 2، شماره 17، زمستان 1398، صفحه 1-159 (زمستان جلد دوم)