دوره و شماره: دوره 2، شماره 11، تابستان 1398، صفحه 1-100 (تابستان جلد چهارم) 
6. ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی

صفحه 76-92

سمیه خواجه نصیری؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک