دوره و شماره: دوره 2، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 1-155 (زمستان جلد اول)