دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 1-100 (تابستان جلد اول)