دوره و شماره: دوره 2، شماره 12، پاییز 1398، صفحه 1-100 (پاییز جلد اول)