نقش اعضای هیات مدیره زن بر ارزش شرکت و مسئولیت اجتماعی (شواهدی از: بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

در این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر نقش اعضای هیات مدیره زن بر ارزش شرکت و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری این را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده اند. که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شد. از این حجم نمونه ، 15 شرکت تفکیک شده، اند که عضو هیأت مدیره آن خانم حضور دارد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که تعداد اعضای هیات مدیره زن بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد. نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که اعضای هیات مدیره بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه سوم نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره زن بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیرگذار است. نتیجه فرضیه چهارم نیز مشخص میکند که اعضای هیات مدیره بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها