کلیدواژه‌ها = استقلال کمیته حسابرسی
تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود

دوره 6، شماره 84، مهر 1402، صفحه 60-76

رسول یاری فرد؛ فاطمه طاهرپناه؛ وحید آرمانی فرد


ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود

دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 47-62

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ زهرا اکبری؛ امید یعقوبی


نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود

دوره 3، شماره 35، بهمن 1399، صفحه 60-76

فرزین خوشکار؛ راحله شاه بوداقی؛ محبوبه صدری


تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 74-88

فرزین خوشکار؛ سما اوجاقی؛ ناهید حسین زاده مقدم