نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

چکیده

انطباق مالیات ابرازی و هموارسازی سود به‌طورکلی رابطه بین درآمد حسابداری مالی و درآمد مشمول مالیات است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می‌باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از داده‌های 146 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد؛ همچنین استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی بر این رابطه تاثیرگذارند؛ اما اندازه کمیته حسابرسی تأثیری بر رابطه میان انطباق مالیاتی و هموارسازی سود ندارد.

کلیدواژه‌ها