نویسنده = مجید مرادی
رقابت در بازار محصول با مدیریت سود واقعی و مقایسه پذیری حسابداری

دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 170-186

مجید مرادی؛ عبدالرحمان ابوالقاسمی؛ مهین گرمی


تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه‌گذاری شرکت

دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 205-223

دانیال دالوند؛ فرزین خوشکار؛ مجید مرادی


ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 26، مرداد 1399، صفحه 75-91

مجید مرادی؛ فرزین خوشکار؛ ذکریا سام کن


بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه

دوره 3، شماره 21، فروردین 1399، صفحه 1-21

داوود گرجی زاده؛ مجید مرادی؛ حورالعین عباسی