بررسی راهکارهای اجرا و موانع مبارزه با پولشویی بر اساس توصیه‌های FATF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری دانشگاه مازندران، استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با موضوع بررسی راهکارهای اجرا و موانع مبارزه با پولشویی بر اساس توصیه‌های FATF، مطالعه موردی در بانک ملی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد که در این راستا داده‌ها به صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس تکنیک‌های آماری متناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان بانک ملی ساوه می‌باشد که تعداد کارکنان آنها 135 نفر می‌باشد که نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و با ضریب خطای 05/0 برای جامعه این تحقیق به تعداد 120 نمونه می‌باشد. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که وجود کنترل‌های کشف‌کننده، کنترل‌های اصلاح‌کننده و کنترل‌های پیش‌گیرانه در کاهش موانع مبارزه با پولشویی موثر است.

کلیدواژه‌ها