دوره و شماره: دوره 4، شماره 38، بهار 1400، صفحه 1-170 (بهار جلد اول) 
2. بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی

صفحه 20-34

احسان رجایی زاده هرندی؛ مرضیه مومنی؛ مسعود عرب‌خراسانی


4. فناوری RFID در قفسه‌بندی انبار و مزایای استفاده از آن

صفحه 53-65

آمنه گرامی؛ ساجده سعیدی فر؛ زهرا هوشیار؛ شکوفه زارعی کردشولی