دوره و شماره: دوره 4، شماره 47، پاییز 1400، صفحه 1-170 (پاییز جلد دوم) 
1. عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی

صفحه 1-16

حسن جاوید تیکمه داش؛ حسین رحمانی نوجه ده؛ فیروزه زرین ساز سرخابی