دوره و شماره: دوره 4، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 1-170 (بهار جلد چهارم) 
9. تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها

صفحه 132-143

منیژه قنبرزاده؛ حیدر محمدزاده سالطه


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول