دوره و شماره: دوره 4، شماره 42، تابستان 1400 (تابستان جلد اول)