دوره و شماره: دوره 4، شماره 44، تابستان 1400، صفحه 1-170 (تابستان جلد سوم)