بررسی تأثیر عوامل موثر بر تمایل کاربران به خرید اپلیکیشن های کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش، کیش، ایران.

3 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد، اصفهان، ایران

چکیده

در این تحقیق به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تمایل کاربران بر خرید اپلیکیشن های کاربردی پرداخته ایم. این عوامل می تواند بازار تولید و فروش این برنامه ها را رونق بخشیده و تصویر روشن تری از فرایند بازاریابی این برنامه ها ارائه دهد در این پروژه به بررسی نقش متغیرهای درگیری کاربران، سهولت استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک شده، نفوذ اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، خودکارآمدی موبایل، نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل کاربران به خرید اپلیکیشن های کاربردی پرداخته ایم. نتایج نشان داد که تأثیر درگیری کاربران در اپلیکیشن های کاربردی بر نگرش به استفاده از برنامه‌ها مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها