تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ممقان، ممقان، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی علم و فن آوری شمس- تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علًی (پس رویدادی) بوده جامعه آماری پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک ، 112 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و دوره ی زمانی آن بین سال های 1390 تا 1395 می باشد . روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات ، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده هایی تابلویی استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین دوره تصدی مدیرعامل و کیفیت اطلاعات حسابداری وجود ندارد ولی رابطه منفی معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری وجود دارد . همچنین کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکتهایی با دوره تصدی مدیرعامل بیش از 3 سال متفاوت از سایر شرکتها نیست ، ولی کیفیت اطلاعات حسابداری که توسط موسسات حسابرسی رتبه 1 رسیدگی می شود متفاوت از سایر شرکتها است.

کلیدواژه‌ها