بررسی تاثیر تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد بستان‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، بستان آباد، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر تجربه حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 95 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و دوره زمانی آن بین سال‌های 1388 تا 1393 است. از روش داده‌های تابلویی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی با به کارگیری نرم‌افزار EVIEWS جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تجربه حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معنادار دارد. یعنی حسابرس هرچقدر با تجربه تر باشد حق الزحمه بیشتری دریافت می‌کند و تجربه حسابرس بر کیفیت حسابرسی تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها