تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران نهادی است. برای دستیابی به هدف پژوهش ابتدا رابطه بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت مورد بررسی قرار گرفت. سپس تاثیر سهامداران نهادی بر رابطه بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1396 تا 1400 می‌باشد. یافته-های پژوهش نشان داد که بین تفاوت دفتری مالیات وریسک سیستماتیک شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک کل شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین مالکیت نهادی تاثیری بر رابطه بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک خاص و کل شرکت ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات