مطالعه رابطه بین طراحی محصول با عملکرد خرید مشتری با نقش میانجی تداعی برند در مصرف‌کنندگان پسته بسته‌بندی شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین طراحی محصول با عملکرد خرید مشتری با نقش میانجی تداعی برند در مصرف‌کنندگان پسته بسته‌بندی در شهر کرمان است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی با مطالعه همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مصرف‌کنندگان پسته در شهر کرمان در سال 1400 بودند که برای خرید پسته بسته‌بندی برند شرکت کرنا به فروشگاه های فروش پسته مراجعه می‌کردند. به دلیل نامحدود بودن جامعه، تعداد 334 نفر به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه پرسشنامه بود و از پرسشنامه‌های طراحی محصول مدل لیونندانک (2019)، عملکرد خرید مشتری مدل سگرا و همکاران (2007) و تداعی برند مدل انگوک فن و قنتوس (2013) استفاده شد. روایی ابزار با روش اعتبار محتوایی و پایایی با آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم افزارهای Spss و Amos انجام شد. یافته‌ها نشان داد بین طراحی محصول با عملکرد خرید مشتری با نقش میانجی تداعی برند در مصرف کنندگان پسته بسته‌بندی رابطه معنی‌داری وجود دارد (05/0p<). بین طراحی محصول با تداعی برند (05/0p<)، بین تداعی برند با عملکرد خرید مشتری (05/0p<) و بین طراحی محصول با عملکرد خرید مشتری در مصرف‌کنندگان پسته بسته‌بندی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد (05/0p<). بر اساس یافته‌ها به نظر می‌رسد افزایش طراحی محصول و افزایش میزان تداعی و تصویر ذهنی از پسته بسته‌بندی شده می‌تواند باعث افزایش عملکرد خرید مشتریان این محصول شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات