اثر ویژگی های رفتاری مدیران بر شفافیت اطلاعات مالی؛ نقش محافظه کاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

2 معاونت مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

3 مدیر مالی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

چکیده

در سال‌های اخیر، پژوهش‌های مربوط به محافظه‌کاری در اطلاعات مالی ، افزایش چشمگیری یافته‌اند و پژوهشگران مختلفی رابطۀ متقابل محافظه‌کاری و متغیرهای بنیادین اطلاعات مالی را بررسی و آزمون کرده‌اند. تقریباً همۀ پژوهش‌های پیشین انجام‌شده در حوزۀ محافظه‌کاری اطلاعات مالی ، در رابطه با محافظه‌کاری کمّی یعنی محافظه‌کاری در اعداد و ارقام مالی بوده است؛ هدف این پژوهش اثر ویژگی های رفتاری مدیران بر شفافیت اطلاعات مالی؛ نقش محافظه کاری در شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان است .در این تحقیق از پرسشنامه ای که بر اساس تحقیقات قبلی و نظر نخبگان ساخته شده است استفاده شد .این مطالعه به مدل و ویژگی های رفتاری مدیران بر شفافیت اطلاعات مالی؛ نقش محافظه کاری کمک می کند. یافته‌های ما همچنین مدیران را در مورد استفاده از شفافیت اطلاعات مالی آگاه تر می‌کند.. نتایج نشان می دهد که بین مولفه ها رابطه ی معنا داری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات