بررسی نقش تعدیلی بیش‌اطمینانی مدیریت بر رابطه بین روابط اجتماعی هییت مدیره و کارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حسابداری، هنرآموز آموزش و پرورش کرمانشاه.

چکیده

یکی از عوامل مهم جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه‌گذاری است، اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از جمله مسائل بااهمیت است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلی بیش اطمینانی مدیریت بر رابطه بین روابط اجتماعی هییت مدیره و کارایی سرمایه گذاری است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال‌های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس‌رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاصل از فرضیه نشان می‌دهد که بیش‌اطمینانی مدیریتی بر رابطه بین روابط اجتماعی هییت مدیره و کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات