بررسی تأثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی، کنگاور، ایران.

چکیده

نارضایتی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد منجر به ارائه پیشنهادهای گوناگونی در رابطه با معیارهای جدید ارزیابی عملکرد شده است. یکی از مهم‌ترین این معیارها، ارزش افزوده اقتصادی است. حداکثرسازی ثروت سهامدار عمده‌ترین هدف واحد تجاری است و امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از افزایش ارزش سهامدار است یاد می‌کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده اقتصادی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال‌های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها نشان داد که حضور زنان در کمیته حسابرسی بر ارزش افزوده اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات