بررسی رابطه خوانایی گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، هنرآموز آموزش و پرورش کرمانشاه.

چکیده

همزمانی قیمت بیانگر آن محدوده‌ای از بازده‌ای شرکت را که توسط بازدهی بازار و صنعت توضیح داده می‌شود را توضیح می‌دهد و استفاده از همزمانی قیمت کم به معنی تأثیر کم اطلاعات صنعت بر روی قیمت می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بغداد و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال‌های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی با همزمانی قیمت سهام رابطه منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات