پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نحوه برخورد حسابرسی داخلی

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

حسابرسی داخلی نقش مهمی‌را در فرآیند اطمینان بخشی و راهبری پروژه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ایفا می‌کند. به عنوان مثال، حسابرسی داخلی قادر است، میزان انحراف‌های ممکن را ارزیابی نماید؛ مانند انحراف‌هایی که به دلیل عدم رسیدگی به روابط درونی حساس و یا کنترل‌های با اهمیت رخ می‌دهند.هدف اصلی این پژوهش پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS و نحوه برخورد حسابرسی داخلی است.
حسابرسی داخلی نقش مهمی‌را در فرآیند اطمینان بخشی و راهبری پروژه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ایفا می‌کند. به عنوان مثال، حسابرسی داخلی قادر است، میزان انحراف‌های ممکن را ارزیابی نماید؛ مانند انحراف‌هایی که به دلیل عدم رسیدگی به روابط درونی حساس و یا کنترل‌های با اهمیت رخ می‌دهند.هدف اصلی این پژوهش پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS و نحوه برخورد حسابرسی داخلی است.

کلیدواژه‌ها