نقش تفکر انتقادی حسابرسان در کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تفکر انتقادی بر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی است که با توجه به عناصر اصلی تفکر انتقادی را در فرآیند حسابرسـی که شامل: عناصرعاطفی(سابقه حسابرس)، عناصرشناختی(آموزش ویادگیری حرفه ای)و عناصر رفتاری ( اجرای فرآیند حسابرسی) می باشد سه فرضیه تدوین شد روش پژوهش حاضر توصیفی و کابردی می باشد وجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابرسان مستقل سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی می‌باشد که از نفرات در دسترس حجم نمونه آماری با توجه به محدودهای اعمال شده تعداد 384 پرسشنامه انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عناصرعاطفی(سابقه حسابرس)بر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر معنی دار و مثبت دارد. و عناصرشناختی(آموزش ویادگیری حرفه ای)و عناصر رفتاری ( اجرای فرآیند حسابرسی)بر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر معنی دار و مثبت دارد

کلیدواژه‌ها